A little girl holding a doll

Educare California de Silicon Valley – ¿Quiénes somos?

Educare California de Silicon Valley reduce la disparidad de oportunidades que existe entre los niños de bajos recursos. Nuestros esfuerzos se dirigen principalmente a la participación de la familia con el fin de reforzar en los niños los aspectos social, emocional, y cognitivo; como también  la salud y el desarrollo general de los niños. Como es sabido, los padres son los primeros maestros de los niños por lo que resaltamos la importancia que ellos tienen al darles lo mejor en el inicio de sus vidas.

Estamos presentes en el vecindario de Santee y en otros puntos del área de la bahía. A continuación enumeramos nuestros servicios:

Hay un buen número de nuestros empleados que son bilingües, en español y vietnamés.  Muchos de nuestros servicios se brindan en diferentes idiomas.

Para obtener más información acerca de nuestros servicios, nuestras clases, e inscripciones:

Educare California at Silicon Valley – Giới thiệu

Educare California at Silicon Valley thu hẹp khoảng cách giữa các cơ hội cho trẻ em có thu nhập thấp. Chúng tôi tập trung vào sự tham gia của gia đình để nuôi dưỡng các kỹ năng xã hội-tình cảm, kỹ năng nhận thức của trẻ và sức khoẻ cùng với sự phát triển toàn diện. Các bậc cha mẹ là người thầy đầu tiên và chính yếu của trẻ em, vì vậy chúng tôi hỗ trợ quý vị trong việc cho con quý vị sự khởi đầu tốt nhất vào cuộc sống.

Chúng tôi phục vụ khu xóm Santee và cộng đồng Bay Area bằng cách cung cấp:

  • Lớp học mầm non có chất lượng cao: 12 lớp mầm non học nguyên ngày và suốt năm có chất lượng cao cho trẻ em từ 0-5 tuổi.
  • Trung tâm trợ giúp gia đình là nơi quý vị có thể tiếp cận các lớp học làm cha mẹ miễn phí, các lớp học về sức khoẻ, kết nối với việc khám sức khỏe và kiểm tra về mặt phát triển miễn phí và chăm sóc, và các dịch vụ hỗ trợ, và còn thêm nữa!
  • Một thư viện vệ tinh công cộng nơi quý vị và con em có thể xây dựng kỹ năng đọc viết sớm bằng cách mượn sách và tham gia vào giờ kể chuyện.
  • Một viện bảo tàng vệ tinh cho trẻ em nơi quý vị và con em có thể trải nghiệm việc học hỏi đầy vui nhộn và có tính cách tương tác!
  • ...còn nhiều dịch vụ sắp đến!

Nhiều nhân viên của chúng tôi nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt, và nhiều dịch vụ được cung cấp bằng nhiều thứ tiếng.

Tìm hiểu thêm về các lớp học, dịch vụ, và việc ghi danh nhập học của chúng tôi bằng cách:

  • Ghé qua trung tâm trợ giúp gia đình của chúng tôi và nói chuyện với chuyên viên gia đình tham gia giữa thứ Hai – thứ Sáu, 8 am – 5 pm.
  • Gọi số 408-573-4802 hoặc email shawn.gerth@educaresv.org
  • Nối kết với chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter!